CLB

Wat is eigen aan de CLB – begeleiding?
De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

 • De leerling staat centraal.
 • De begeleiding is multidisciplinair: verschillende vakmensen (zie verder) werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline.
 • De geheimhouding van de gegevens wordt gegarandeerd.
 • De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en school.
 • De dienstverlening is gratis.


Op welke domeinen is een CLB voor leerlingen actief?
Een CLB kan leerlingen begeleiden op vier domeinen:

 • Het leren en studeren: leerlingen en ouders kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op CLB – medewerkers i.v.m. studie- en motivatieproblemen, leerproblemen en/of leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD, dyscalculie, …
 • De schoolloopbaan: op elk moment van de schoolloopbaan kan het CLB advies en hulp bieden als er zich problemen voordoen (vb. ‘Is het nuttig een leerjaar te hernemen?’, ‘Is het beter dat mijn kind overgaat naar het Buitengewoon Onderwijs?’, …). In het zesde leerjaar krijgen ouders en leerlingen informatie over de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling: het CLB biedt begeleiding en ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben met vb. zichzelf, de thuissituatie, schoolse aangelegenheden (vb. pesten, faalangst, …). Er wordt nauw samengewerkt met externe diensten uit de hulpverlening en waar nodig kan er doorverwezen worden.
 • De preventieve gezondheidszorg: dit luik wordt opgenomen door de arts en de verpleegkundige.

Op medisch onderzoek
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren (in het buitengewoon onderwijs op leeftijden). Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een brief krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Je mag uiteraard aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook een afspraak maken voor een vraag of een zorg op een later tijdstip. 

 • 1ste kleuterklas             3/4 jaar
 • 1ste lagere school          6/7 jaar
 • 4de lagere school         9/10 jaar
 • 6de lagere school       11/12 jaar
 • 3de secundair              14/15 jaar

In de 1ste kleuterklas word je als ouder uitgenodigd om mee te komen met je kleuter naar het medisch onderzoek. Bij de latere onderzoeken is dit niet systematisch voorzien, maar ben je ook welkom om mee te komen als je bijvoorbeeld een vraag hebt voor de arts of verpleegkundige.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte systematische contact te laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een medewerker van een ander CLB of een medewerker buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de kosten.

De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het systematisch contact hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB die onze school begeleidt.

Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

1ste lagere school – 6/7 jaar – Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest

5de  lagere school – 10/11 jaar – Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rodehond)

In samenspraak met de gezondheidsinspectie zal de schoolarts de nodige maatregelen treffen om verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. We vragen dan ook de ouders om, in geval van een infectieziekte bij hun kind, dit samen met de melding van afwezigheid, mee te delen aan de directie. Dit is volgens ons de meest efficiënte manier van communicatie. De melding kan ook gebeuren door rechtstreeks contact op te nemen met de schoolarts of verpleegkundige.

Het CLB – team voor onze school:
Hadewig Tuybens – Contactpersoon – 0489 22 71 38
Valerie Faict – Arts – 0492 73 81 02
Lut Brantegem – Verpleegkundige – 053 60 69 17

info@vclbaalst.be

image_pdfimage_print
Winkelwagen
Scroll naar boven